Incheiere-contractContractele la distanță sunt reglementate prin O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.427 din 11 iunie 2014.

 

Contractul la distanță este definit ca fiind orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultana a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Conform O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare, contractul la distanță este contractul de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezență fizică simultană a părților, care utilizează în mod exclusiv, înainte și inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de comunicație la distanță.

 

Cerințe de informare pentru contractele la distanță

Înainte ca un contract la distanță să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze acestuia următoarele informații,în mod clar și inteligibil:

a)      Principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare și produsele sau serviciile în cauză

b)      Identificarea profesionistului, respectiv denumirea sa comercială

c)      Adresa poștală la care profesionistul este stabilit și, în cazul în care există, număr de telefon, de fax și adresă de poștă electronică ale acestuia la care pot fi efectiv contactat, pentru a-i permite conumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul și să comunice cu acesta în mod eficient și daca este cazul, adresa poștală și identitatea profesionistului în numele căruia acționează;

d)     În cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poștală a locului în care profesionistul își desfășoară activitatea și, după caz, adresa poștală a profesionistului în numele căruia acționează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamații.

e)      Prețul total al produselor și serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil,modalitatea de calcul a prețului și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau orice altă natură sau, dacă acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor.

În cazul serviciilor de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului se vor menționa contravaloarea planului tarifar cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum și a condițiilor de utilizare a acestora, extraopțiunile disponibile și contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri și pentru minutele ori traficul de date suplimentar, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse.

În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, prețul total va include costurile totale pe perioada de facturare.

Dacă aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, prețul total va cuprinde și costurile lunare totale; când costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează prețul;

f)       Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui tarif decât tariful  de bază

g)      Modalități de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile și procedura profesionistului de soluționare a reclamațiilor

h)      În cazul în care există un drept de retragere, condițiile , termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv

i)        Informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere și, pentru contractele la distanță, dacă produsele nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării produselor

j)        În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri , informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile

k)      În cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu articolul16, informația conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere.

l)        O mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor

m)    Existența și condițiile de asistență după vânzare acordate consumatorului, serviciile prestate după vânzare și garanțiile comerciale.

n)      Existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora

 • o)      Durata contractului după caz, sau dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează a fi prelungit în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv penalitățile aplicabile

p)      Durata minimă de valabilitate a obligațiilor care îi revin consumatorului conform contractului

q)      Existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului

r)       Funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital

s)       Orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care profesionistul are cunoștință sau se așteaptă în mod rezonabil să aibă cunoștință

t)       Posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune profesionistul

 

Cerințele precizate se aplică și contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau a energiei electrice atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fiză, a energiei termice și a conținutirilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

 

Condiții de formă pentru contractele la distanță

În cazul contractelor la distanță, profesionistul transmite informațiile prevăzute sau pune la dispoziția consumatorului respectivele informații într-un mod  adecvat mijlocului de comunicare la distanță utilizat, folosind un limbaj simplu și inteligibil. În măsura în care respectiva informație   este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.

Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat  prin mijloace electronice obligă consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoștința consumatorului de o manieră clară și foarte vizibilă, în mod direct , înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la lit.a), e) ,o) și p).

Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoște în mod explicit că această comandă implică obligația de a plăti. Dacă pentru a face comandă este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară este etichetat(ă) de o manieră lizibilă doar cu mențiunea comandă ce implică o obligație de plată sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comandă  implică obligația de a plăti profesionistului.

Dacă profesionistul încalcă aceste prevederi, consumatorul nu are nici o obligație în temeiul contractului sau al comenzii.

Site-urile comerciale indică în mod clar și lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricție în ceea ce privește livrarea și care sunt mijloacele de plată acceptate.

În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, profesionistul furnizează prin mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului,prețul total, dreptul la retragere, durata contractului și în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalitățile de încetare a contractului. Celelalte informații menționate sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat.

Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, în cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în vederea încheierii unui contract la distanță, profesionistul își declină identitatea la începutul conversației cu consumatorul și, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a aefectuat apelul telefonic și specifică scopul comercial al apelului.

În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanță prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce acesta  a semnat oferta sau după ce și-a trimis consimțământul scris.Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.

 

Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului , pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță și cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.

Respectiva confirmare include:

a)      Toate informațiile menționate la art.6, alin.1 cu excepția cazului în care profesionistul a transmis  deja informațiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanță

b)      Acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului și acordul în conformitate cu art.16,lit.m

 

Dreptul de retragere

Cu excepția cazurilor prevăzute la art.16 dinO.U.G. 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile  pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege la art.13, alin.3 și la art.14.

Fără a aduce atingere art.10, perioada de retragere menționată expiră în termen de 14 zile de la:

a)      Data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii

b)      Ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

-          Intră în posesia fizică a ultimului produs, în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

-          Intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese, în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;

-          Intră în posesia fizică a primului produs, în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată

c)      În cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită  de energie termică sau de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

 

Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere

In cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de retragere conform art.6, alin.1,lit h),perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere de 14 zile.

În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informațiile prevăzute în termen de 12 luni de la data menționată la art.9, alin.2, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primește informațiile respective.

 

Exercitarea dreptului de retragere

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informeză profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract și poate alege una dintre următoarele variante:

a)de a folosi modelul de formular de retragere;

b)de aface orice altă declarație neechivocă în care îi exprimă decizia de retragere din contract.

Consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată la art.9, alin.2 și la art.10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

Profesionistul poate, în plus față de posibilitățile menționate, să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere, fie o declarație neechivocă de orice alt tip.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de  retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine consumatorului.

 

Efectele retragerii

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale:

a)      De a executa contractul la distanță

b)      De a încheia un contract la distanță, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

 

 • Ø Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, costul livrării făra întarziere nejustificata și în orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Profesionistul ramburseaza sumele menționate folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioaneîn urma rambursării.

Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului  conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 

 Obligațiile consumatorului în cazul retragerii

Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau persoanei autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă  doar costurile directe legate de returnarea produselor cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea  valorii produselor nu trebuie  să fie descurajată pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, consumatorul nu este resposabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere.

Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuarii valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Consumatorul nu suportă costurile pentru:

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă,gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitatea prestabilită sau energie termică furnizată, în totalitate sau parțial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situații:

-profesionistul nu a furnizat informații în conformitate cu art.6, alin.1,lit.h) sau i);

-consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere;

b) furnizarea, în totaliatate sau parțial, de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, în una din următoarele situații:

-consumatorul nu și-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile

-consumatorul nu a confirmat că a luat cunoștintă de faptul că își pierde dreptul de retragere în momentul în care își dă consimțământul;

-profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art.8, alin.7.

Cu excepția celor prevăzute la art.13, alin.3 și a celor menționate mai sus, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

 

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere pevăzut la art.9-15 în ceea ce privește contractele la distanță următoarele:

 • Contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului șu după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • Furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • Furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • Furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • Furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • Furnizarea de băuturi alcooliceal căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
 • Contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere.
 • Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • Furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • Contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 • Prestarea de servicii de cazare, pentru alt sop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau servicii privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat  cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

 Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare

 

Făra a aduce atingere art.63-65 din O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul unui contract la distanță, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri pentru consumator, cu excepția celor prevăzute la art.13, alin.3 și la art.14 dinO.U.G. 34/2014.

 

sursa imagine: http://timpolis.ro/wp-content/uploads/2014/05/Incheiere-contract.jpg