Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și  a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.906/12.12.2014

monitorul_oficial1

Majoritatea modificărilor aduse Codului fiscal prin această ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, fiind vizate următoarele impozite: accizele, taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit.

În ceea ce privește accizele, acest act normativ stabilește cursul de schimb la care se calculează acciza în anul 2015, dar aduce și o modificare privind modul de calcul al accizelor în anii următori. În 2015, accizele se calculează la același curs ca în 2014, respectiv 1 euro=4.7380 lei.

Începând cu anul 2015, atât nivelul accizelor armonizate , cât și nivelul celor nearmonizate sunt exprimate în lei. Menționam că nivelul accizelor(armonizate și nearmonizate) prevăzut de OUG nr.80/2014 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu excepția nivelului accizelor pentru țigarete, care se aplică de la data de 1 aprilie 2015.

Se precizează, de asemenea , că începând cu data de 1 aprilie 2015 accizele ad valorem pentru țigarete se calculează prin aplicarea procentului de 14% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, iar acciza datorată nu poate fi mai mică de 97% din nivelul accizei totale.

Referitor la taxa pe valoarea adăugată, ordonanța  corectează prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014  pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare referitoare la regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, în sensul că persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, și nu în lei, cum era stipulat până acum.

Vă amintim că la data de 1 ianuarie 2015 intră în vigoare  prevederile OUG nr.8/2014 privind modul de determinare a locului prestării de servicii pentru serviciile prestate pe cale electronică, serviciile de telecomunicații și televiziune, aplicabile prestărilor de servicii către persoane neimpozitabile: ”h) locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, în cazul următoarelor servicii prestate către o persoană neimpozabilă(…)3.serviciile furnizate pe cale electronică.”

Astfel, locul prestării de servicii în favoarea persoanelor neimpozitabile, din punct de vedere al TVA, va fi locul unde persoana neimpozitabilă își are domiciliul.

Exemplu: O societate din România, persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România, prestează servicii pe cale electronică în favoarea unei persoane fizice neimpozabile din Polonia. În această situație nu va colecta TVA cu procentul din România deoarece locul prestării de servicii este considerat a fi în Polonia. Noutatea consta în faptul că această societate are obligația să colecteze TVA pentru Polonia utilizând procentele de TVA existente în legislația Poloniei. Desigur, va avea obligația plății de TVA  către bugetul Poloniei. Practiv această societate va cumula toate prestările de servicii transmise electronic către clienți persoane neimpozitabile situate în alte state membre, va raporta aceste sume într-un decont de TVA aplicabil numai acestor situații și îl va depune în România, plătind către bugetul din România taxa pe valoarea adăugată.

Totodata, în cazul în care statul membru de înregistrare este România, din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reține ca venit la bugetul de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015- 31 decembrie 2016 și respectiv un procent de 15 % în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018.

O altă clarificare o reprezintă faptul că autoritățile fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA a unei societăți reglementate de Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificarile și completările ulterioare, dacă administratori și/sau persoana impozabilă însăși, asociații majoritari sau, după caz asociatul unic și/sau administratorii și/sau persoana impozabilă însași au inscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art.2alin.2 lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Totodată autoritățile fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA și în cazul în care persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de adesfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordinul ANAF. Înregistrarea ulterioară anulării se realizează la solicitarea persoanei impozabile dacă încetează situația care a condus la anularea înregistrarii în scopuri de TVA.

Modificările în privința impozitului pe venit îi au în vedere pe contribuabili care determină venitul anual în sistem real, pe baza datelor  din contabilitate  si care au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.

Obligația de a completa Registrul de evidență fiscală le revine și contribuabililor ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor care determină venitul net în sistem real, venituri din silvicultură și piscicultură sau alte venituri din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit.

Totodată, ordonanța de urgență reglementează și alte situații în care intervine obligația completării în totalitate sau a unei părți din Registrul de evidență fiscală.

 

sursa imagine: http://www.presalibera.net/wp-content/uploads/2014/09/monitorul_oficial1.jpg