-Ordinul nr.24/2014-

monitorul_oficial1 

În M.Of. nr.47 din 21 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.24/13.01.2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoare adăugată, prevăzut la art.144 alin (1) lit.a) pct.8 liniuța a doua din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoare adăugată și a regulamentului de organizare și funcțioare a acesteia.

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA sunt scutite de taxă.

Actul normativ reglementează noua procedură și condițiile de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoare adăugată, abrogând prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de TVA.

 

Astfel Ordinul   nr.24/2014aprobă:

-          Normele privind  stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată (anexa nr.1);

-          Componența Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată (anexa nr.2);

-          Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată (anexa nr.3).

Normele precizează în detaliu care este procedura de urmat în vederea obținerii autorizației, documentația ce trebuie depusă în vederea autorizării, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea antrepozitului, atât din punct de vedere al locului unde urmează afi amplasat antrepozitul, cât și din punct de vedere al persoanei care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat.  De asemenea sunt precizate cerințele pe care trebuie să le respecte orice antrepozitar autorizat.

Autorizația de funcționare a antrepozitului de taxă  pe valoare adăugată se emite de către Ministerul Finanțelor Publice , prin comisia instituită în acest scop.

Fac excepție antrepozitele de TVA pentru produsele accizabile, pentru care autorizație de funcționare ca antrepozit fiscal este valabilă în mod automat și pentru funcționarea ca antrepozit de taxă pe valoare adăugată.

Conform prevederilor Ordinului nr.24/2014 , autorizațiile emise sunt nominale și netransferabile.

Atunci când are loc vânzarea spațiului utilizat ca antrepozit sau încetează contractul de închiriere/concesionare/administrare, autorizația nu se transferă noului deținător al spațiului.

În baza prevederilor  noului act normativ, autorizația pentru un antrepozit de TVA este valabilă 3ani, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost emisă.

În situația în care antrepozitarii autorizați doresc reautorizarea locului ca antrepozit de TVA, cererea de reautorizare trebuie depusă la organele fiscale teritoriale cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației.

Normele aprobate prin Ordinul nr.24/2014 precizează , de asemenea situațiile în care Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată poate suspenda sau revoca autorizația pentru un antrepozit de TVA.

În  toate situațiile în care a intervenit suspendarea sau revocarea autorizației, aceasta atrage aplicarea regimului normal de TVA.

Măsura suspendării poate fi luată pe o perioadă de 1-2 luni. În situația  în care autorizația este revocată, o nouă autorizație poate fi emisă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizației devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.

Normele aprobate prin Ordinul nr.24/2014 precizează și procedura de urmat în situația în care antrepozitarul autorizat dorește să renunțe la autorizația pentru un antrepozit de TVA.

Conform actului normativ, persoanele impozitabile care dețin bunuri într-un antrepozit de TVA pentru care autorizația a fost suspendată sau revocată, precum și antrepozitarii autorizați care renunță la autorizație trebuie să notifice organelor fiscale competente bun urile aflate în stoc în antrepozitul de TVA la data suspendării , revocării sau renunțării.