creanta-fiscala

 • Bază legală:
 1. Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
 3.  OMFP nr.1996/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile cu modificările și competările ulterioare.

 

 • Particularități în contabilitatea ONG

  Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea Monografiilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională cât și în valută. Pentru necesitățile proprii de informare, persoanele juridice fără scop patrimonial pot opta pentru întocmirea situațiilor financire anuale și într-o altă monedă.

La implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene se solicită o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect. Dacă sunteti beneficiarul mai multor proiecte finanțate din fonduri europene trebuie să țineți o evidență contabilă distinctă pentru fiecare proiect.

Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil/contabil autorizat în condițiile legii, care va semna și data documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.pentru păstrarea integrității situațiilor contabile, dacă aveți un contabil angajat permanent în organizația dumneavostră este de preferat să nu subcontractați acest serviciu. În egală măsură, dacă contabilitatea organizatiei dumneavoastră este ținută de o societate specializată este de preferat ca aceeași societate să se ocupe și de contabilitatea distinctă a proiectului/proiectelor de care beneficiați.

Dacă totuși trebuie să angajați personal suplimentar sau să contractați servicii de contabilitate suplientare aveți în vedere ca persoana care întocmește documentele  contabile ale proiectului sau care superizează activitatea și semnează aceste documente să fie membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililior Autorizați din România- CECCAR.

Pe toată durata implementării proiectului expertul contabil trebuie să aibă calitatea de membru activ CECCAR. În cazul în care i se retrage această calitate sau o pierde din orice motiv expertul contabil trebuie înlocuit.

 

Asociațiile, fundațiile, patronatele, organizațiile sindicale, cultele religioase, precum și alte persoane juridice înființate în baza unor legi speciale, în scopul desfășurării de activitățifără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale , vor respecta OMFP 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

 

 • Reguli privind contabilizarea chetuielilor ONG

Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit , aferente activităților fără scop patrimonial, activităților cu destinatie specială potrivit legii și activităților economice, pentru consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea, cheltuieli cu personalul , executarea unor obligații legale sau contractuale, etc.

Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiarilor economici și pot rezulta sau nu ca urmare a desfășurării activității curente e entității. Aceastea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.

În cadrul cheltuielilor exercițiului financiar se cuprind , de asemenea, provizionele,amortizările și ajustările pentru deprecierea sau pierdere de valoare reflectate.

Contabilitatea cheltuielilor privind activitățile fără scop patrimonial, activitățile cu destinație specială și activitățile economice se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

 

 

 

Cheltuieli de exploatare -cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar, costul de achizitie al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor, contravaloarea energiei și apei consumate, valoarea animalelor și păsărilor, costul mărfurilor vândute și al ambalajelor-cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți,redevențe, locații de gestiune și chirii; prime de asigurare; studii și cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terți; comisioane și onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal, deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele

-cheltuieli cu personalul(salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul suportate de entitate)

-alte cheltuieli de exploatare(pierderi din creanțe și debitori diverși, despăgubiri , amenzi și penalități, donații și alte cheltuieli similare; ajutoare și împrumuturi nerambursabile, cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital, etc)

Cheltuieli financiare -pierderi din creanțe legate de participații; cheltuieli privind investițiile financiare cedate; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exercițiul financiar în curs;sconturile acordate clienților, pierderile din creanțe de natură financiară și altele
Cheltuieli extraordinare -cheltuieli apărute în urma unor calamități și alte evenimente extraordinare.

 

Cheltuielile cu provizioane, amortizările și ajustările pentru deprecierea sau pierdere de valoare, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit  și alte impozite, calculate potrivit legii, se evidențiază distinct, în funcție de natura lor.

Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale entității.

La sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile și veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

 

 • Contabilitatea datoriilor(creditelor bancare) în cazul unui ONG

Cu ajutorul contului 162 ”Credite bancare pe termen lung”  se ține evidența creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.Contabilitatea analitică se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, pe obiective creditate. Contul 162”Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursabile.

 

 • Monografie contabilă
 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operațiunii privind suma creditelor pe termen lung primite, conform documentelor justificative:

512 ”Conturi curente la banci”=”162 ”Credite bancare pe termen lung”

 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operațiunii privind diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exercițiului financiar, conform documentelor justificative:

665”Cheltuieli din diferențe de curs valutar”=162”Credite bancare pe termen lung”

 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operațiunii privind suma creditelor pe termen lung rambursate, conform documentelor justificative:

162”Credite bancare pe termen lung”=512”Conturi curente la banci”

 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operațiunii privind diferențele favorabile de curs valutar rezulatet din evaluarea datoriior în valută la închiderea exercițiului financiar precum și din decontarea datoriilor în valută conform documentelor justificative:

162”Credite bancare pe termen lung”=739”Alte venituri din activitățile fărăr scop patrimonial”

 

 • Documentele contabile
 1. Documentația din care să rezulte obligațiile instituite de legiuitor în sarcina asociațiilor, fundațiilor sau a altor organizații de acest fel, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase;
 2. Documentația întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe și impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;
 3. Nota de contabilitate
 4. Situații de calcul.

 

 • Monografie ONG beneficiar subvenții

În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor și subvențiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu zis, agenții guvernamentale și alte instituții similar naționale și internaționale.

În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:

-subvenții guvernamentale

-împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții

-alte sume primite cu caracter de subvenții.

Subvențiile aferente  activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora principala condiție este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziționeze active imobilizate.

O subvenție guvernamentalăpoate îmbrăca forma transferului  unui activ nemonetar , caz în care subvenția și activul sunt contabilizate la valoarea justă.

În conturile de subvenții pentru investiții se contabilizează și donațiile pentru investiții precum și plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale și necorporale.

Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile , altele decât cele pentru active.

Subvențiile se recunosc , pe o bază sistematocă, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și rezerve.

Subvențiile pentru active , inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul  rezultatului exercițiului pe măsura înregistrării  cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Restituirea unei subvenții referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

Restituirea unei subvenții aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora pe seama cheltuielilor.

Subvențiile se împart în doua categorii:

-          Subvenții aferente activelor;

-          Subvenții aferente veniturilor.

Subvențiile guvernamentale , împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții, sau alte sume primite cu caracter de subvenții se evidențiază distinct în cadrul subvențiilor.

Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora principla condiție este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziționeze active imobilizate.

O subvenție guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar( de exemplu o imibilizare corpolară) , caz în care subvenția și activul sunt contabilizate la valoarea justă.

Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse  către o intreprindere în schimbul respectării, în trecut sau în viitor, a anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a întreprinderii.

Subvențiile pentru activele neamortizabile pot fi condiționate de îndeplinirea unor obligații.

În acest caz, subvențiile  se vor recunoaște ca venituri de-a lungul perioadelor care confirmă costul realizării obligațiilor respective.

În conturile de subvenții pentru investiții se contabilizează și donațiile pentru investiții , precum și plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale și necorporale.

 

 • Aspecte contabile

Contabilitatea subvențiilor este ținută cu ajutorul conturilor:

445”Subvenții”

4451”Subvenții guvernamentale”(A)

4452”Împrumuturi nerambursabile cucaracter de subvenții”(A)

4458”Alte sume primite cu caracter de subvenții” (A)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența  decontărilor privind subvențiile aferente activelor și acelor aferente  veniturilor, distinct pe subvenții guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții și alte sume primite cu caracter de subvenții.

Contul 445”Subvenții” este un  cont de activ.

În debitul contului 445”Subvenții” se înregistrează:

-          subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit, cu caracter de subvenții pentru investiții(4751,4752,4758);

-          valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadei(741)

-          valoarea subvențiilor  pentru venituri, aferente perioadelor viitore(472)

-           valoarea subvențiilor de primit drept compensații pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare(771).

În creditul contului 445”Subvenții” se înregistrează:

-          valoarea subvențiilor încasate(512)

Soldul contul reprezintă subvențiile de primit