-         Ordinul nr.3.093/2014-

 monitorul_oficial1

În Monitorul Oficial numărul 761 din 21 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr.3.093/14.10.2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor capitolului II din titlul IX2 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție  de asigurări sociale de stat și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri.

După cum știm, capitolul II din titlul IX2 al Codului fiscal reglementează contribuțiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activități independente, activități agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea folosinței bunurilor.

Noul act normativ aprobă modelul, conținutul și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare , utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:

-adeverință

-cerere de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat.

 

Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor legale,a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri , al cărei model este prevăzut în anexa numărul 3 la ordin.

Cererea se depune de contribubil la organul fiscal competent , respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal.

În situația în care, în urma verificărilor efectuate, organul fiscal constată existența unor obligații fiscale neachitate reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, precum și obligații fiscale  accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât și instituite și necomunicate, acesta înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.

 

IMPORTANT!

 

   Contribuabilul trebuie să achite obligațiile de plată în ziua primirii foii de vărsământ.

 

În ziua imediat următoare plății, dacă se constată că au fost stinse toate obligațiile de plată, organul fiscal competent eliberează adeverința, al cărei model este prevăzut în anexa numărul 2 la ordin.

 

 

DE REȚINUT!

Adeverința nu se eliberează în următoarele situații:

-          Obligațiile fiscale principale sunt neachitate și obligațiile fiscale accesorii sunt comunicate și neachitate

-          Obligațiile fiscale accesorii sunt instituite și necomunicate.

Adeverința este scutită de taxa extrajudiciară de timbru, se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii și este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Adeverința se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice.